El present Avís Legal regula l’accés, navegació i ús del present lloc web (en endavant, el “Lloc Web”).

1.DRET DE LA INFORMACIÓ
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web és titularitat de la organizaciónUnión d’Esglésies Cristianes Adventistes del Setè Dia a Espanya (en endavant, “UICASDE”), entitat religiosa constituïda d’acord amb la legislació espanyola, proveïda amb CIF R-2800021-d 0 i domicili en Carrer Fernando Rei 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid, Espanya.

2. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic [email protected], o si ho prefereixes, a través del telèfon +34 917.377.737.USUARIS
L’accés i / o ús al lloc web li atribueix la condició d’Usuari, i accepta, des d’aquest accés i / o ús, el present Avís Legal i, si escau, els canvis efectuats en el mateix.

ÚS DEL LLOC WEB PER PART DELS USUARIS
El lloc web pot proporcionar accés a multitud de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions (en endavant, “Continguts”) pertanyents a UICASDE o tercers als quals l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que, si escau, sigui necessari per accedir als Continguts del lloc web.

3.L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts oferts a través del lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (Ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del titular del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, (iii) introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.PROPIETAT INTEL·LECTUAL del lloc web
Tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquest Lloc Web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, tots els drets sobre les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials, dades que es inclouen en el Lloc Web i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial són titularitat de UICASDE, o bé de tercers que han autoritzat expressament a UICASDE per a la utilització dels mateixos en la seva pàgina web.

Per això i en virtut del que disposa Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda expressament prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició , de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, llevat autorització expressa atorgada per escrit per part de UICASDE.

UICASDE no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia , transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de UICASDE.

4. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de UICASDE serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.RESPONSABILITAT I GARANTIES
UICASDE declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament de la seva pàgina web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, UICASDE no pot fer-se responsable de: (a) la continuïtat i disponibilitat dels Continguts; (B) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (C) l’absència de virus i / o altres components nocius; (D) els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de UICASDE.

UICASDE podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, UICASDE comunicarà a l’Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspens